Przedmiotem działalności podstawowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta są:
1). w zakresie zarządzania drogami publicznymi i przekazanymi drogami wewnętrznymi oraz miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania:
a. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b. pełnienie funkcji inwestora,
c. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą i komunikacją zbiorową,
d. zawieranie umów z inwestorami inwestycji niedrogowych, które powodują budowę lub przebudowę dróg publicznych, określających szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg,
e. realizację zadań w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenach będących własnością Gminy Wrocław,
f. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
g. koordynowanie robót w pasie drogowym,
h. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i lokalizację zjazdu z dróg,
i. pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą o drogach publicznych,
j. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
k. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
l. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich, torowisk tramwajowych oraz infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
m. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
n. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
o. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
p. wprowadzenie tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu w przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych,
q. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem terenów i zbywaniem terenów dla potrzeb statutowych jednostki, w tym przygotowywanie wniosków do Gminy Wrocław o wykup terenów na cele inwestycji drogowych,
r. oznakowanie nazwami - ulic i drogowych obiektów inżynierskich,
s. zarządzanie miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz prowadzenie spraw z tym związanych, w szczególności: dystrybucja biletów i abonamentów parkingowych, pobieranie opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, kontrolowanie wniesienia opłaty parkingowej,
t. zarządzanie parkingami zorganizowanymi na gruntach gminnych przekazanych w zarząd,
u. realizacja zadań zarządu drogi w zakresie inżynierii ruchu drogowego,
v. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
2. ) w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości:
a. organizowanie prac studialnych mających na celu bieżącą analizę zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
b. opracowywanie koncepcji oraz projektów przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych Gminy związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
c. prowadzenie i wdrażanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami,
d. realizowanie zadań i ustaleń wynikających z „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wrocławia" oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
e. zarządzanie przekazanymi przez Gminę nieruchomościami, instalacjami i urządzeniami do gospodarowania odpadami komunalnymi oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie monitoringu instalacji i urządzeń służących do gospodarowania odpadami komunalnymi,
f. prowadzenie bieżących wykazów istniejących na terenie Gminy instalacji i urządzeń służących do gospodarowania Odpadami,
g. kontrola prawidłowości wykonywania działalności przez podmioty działające w oparciu o wydane przez Prezydenta Wrocławia zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
h. prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości, wytwórców, posiadaczy odpadów i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości i porządku,
i. współdziałanie z organami kontrolnymi, komórkami i jednostkami organizacyjnymi Gminy w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem czystości i porządku w mieście,
j. podejmowanie czynności mających na celu przejęcie przez Gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, w razie nie wykonywania ich przez właścicieli,
k. monitorowanie strumienia odpadów komunalnych pochodzących z terenu Wrocławia,
l. podejmowanie działań mających na celu usuwanie przez właścicieli nieruchomości, odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich zbierania, składowania bądź magazynowania,
m. przygotowywanie i wdrażanie systemu gospodarowania odpadami w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
n. utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy, a nie pozostających we władaniu osób trzecich,
o. organizowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy.
2.Nadto Zarząd realizuje zadania w zakresie:
1) budowy i utrzymania szaletów miejskich, fontann, pomników oraz stacji pogodowych;
2) budowy i utrzymania iluminacji świetlnych;
3) dbałości o estetykę Miasta;
4) wyposażania Miasta w elementy infrastruktury miejskiej stanowiące obiekty małej architektury oraz ich utrzymania i eksploatacji;
5) eksploatacji i konserwacji elementów Systemu Informacji Miejskiej;
6) zarządzania gruntami i nieruchomościami przekazanymi w zarząd Zarządowi;
7) gospodarowania materiałem kamiennym pochodzącym z rozbiórek dróg i obiektów budowlanych pozostających w zarządzie Zarządu;
8) przygotowania i prowadzenia projektów dla zadań inwestycyjnych oraz współdziałania z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania i zarządzania zewnętrznymi pomocowymi środkami finansowymi, w tym pozyskiwanymi z Unii Europejskiej;
9) prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych;
10) kontroli biletów komunikacji miejskiej i windykacji opłat za przejazd bez biletu;
11) prowadzenia parkingu na samochody porzucone oraz pojazdy zaparkowane niezgodnie z przepisami;
12) realizacji polityki informacyjnej w zakresie zadań statutowych Zarządu.

 

Źródło: zdium.wroc.pl